Wednesday, June 07, 2006

Tabaruk: Penyelewengan dalam Rufaqa

Asaari sering mendakwa bahawa dirinya adalah faktor barakah. Ini bermaksud dia adalah menjadi penyebab kepada seseorang untuk mudah beribadah, meningkatnya iman, murah rezeki, dipermudahkan urusan, diselesaikan masalah, disembuhkan penyakit dan sebagainya. Sehubungan itu, saluran-saluran barakah pun diwujudkan. Maksudnya, bagaimanakah cara untuk pengikut dan orang bawahan mendapat atau akses barakah tersebut. Maka, Asaari akan melantik pemimpin-pemimpinnya untuk menyebarkan barakahnya melalui beberapa cara.

Cara yang paling popular ialah dengan menggunakan:

a. Barang peribadi Asaari seperti kain pelikat, tasbih, baju, serban yang telah digunakan.
b. Bahan-bahan atau anggota badan Asaari seperti kuku, rambut, janggut. (Setakat ini, bulu ari-ari atau ketiak tidak diketahui lagi). Air yang telah direndam dengan gigi Asaari yang telah tercabut juga dijadikan barakah.
c. Barang dan perkara yang telah digunakan Asaari seperti tisu yang lap mulutnya, air basuhan tangan dan sisa makanan Asaari.
d. Gambar Asaari (foto / potret / lukisan)

Semua perkara di atas akan diperdagangkan dan dijual dengan harga tertentu bergantung kepada keadaan. Sebagai contoh, tasbih Asaari pernah dijual dengan harga RM3000. Juga serbannya mencecah RM1000. Kain pelikat biasanya berharga RM100. Ini bagi menjana kewangan jemaah.

Selain itu, rambut dan kuku akan dilekatkan di tempat tertentu seperti komputer agar tidak rosak. Juga di pintu rumah agar keselamatan rumah terpelihara. Kereta akan ditampal dengan gambar Asaari. Mereka membawa gambar Asaari ke mana sahaja agar mereka dilindungi ‘Tuhan’. Air gigi abuya akan diminum dan dibuat mandi sekiranya sakit atau ada hajat tertentu.

Pengikut Asaari akan memanfaatkan semua barang-barang tabaruk itu dengan beberapa keyakinan berikut:

a. Menjadi penyebab doa mereka dikabulkan Allah.
b. Menjadi perantara antara mereka dengan Allah kerana mereka banyak dosa dan kurang ibadah.
c. Menjadi pembantu ketika kesusahan.
d. Memilikinya akan menjadikan hidup diredhai dan diberkati Allah.

Mari kita lihat dari perspektif Islam, tentang konsep tabaruk yang benar dan sahih.


Makna Dan Konsep Tabaruk

Al Laits menafsirkan kata tabarakallah adalah pemuliaan dan pengagungan.

Az Zajaj mengatakan tentang firman Allah :
“Inilah kitab yang Kami turunkan yang diberkahi.”

Al Mubarak berpandangan ‘yang diberkahi’ bermakna ‘apa-apa yang mendatangkan kebaikan yang banyak.’

Ar Raghib berkata: “Barakah bererti tetapnya kebaikan Allah terhadap sesuatu.”Ibnul Qayim berkata: “Barakah bererti kenikmatan dan tambahan. Sedangkan hakikat barakah adalah kebaikan yang banyak dan terus menerus. Tidak berhak memiliki sifat tersebut kecuali Allah tabaraka wa ta’ala.”

Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata: “Barakah bererti kebaikan yang banyak dan tetap. Diambil dari kata al birkah yang berarti tempat terkumpulnya air (kolam). Dan tabaruk bererti mencari barakah.”

Untuk lebih jelas, perlu diketahui beberapa perkara berikut:

1. Barakah datang dari Allah, sama ada dalam konteks rezeki, pertolongan, kesembuhan, dan lain-lain. Maka tidak boleh meminta barakah kecuali kepada Allah kerana Dia-lah Pemberi Barakah. Dalilnya, hadith yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Shahihnya dari Ibnu Mas’ud r.a., dia berkata:

Kami bersama Rasulullah s.a.w. dalam suatu perjalanan. Ketika itu, persediaan air sedikit. Maka baginda bersabda : “Carilah sisa air!” Para shahabat pun membawa bekas yang berisi sedikit air. Lalu Rasulullah s.a.w. memasukkan tangan baginda ke dalam bekas tersebut sambil bersabda : “Marilah kamu semua menuju air yang diberkati dan barakah itu dari Allah.” Sungguh aku (Ibnu Mas’ud) melihat air terpancar di antara jari-jemari Rasulullah s.a.w. (Hadith Riwayat Bukhari dengan Fathul Bari 6/433)

Kalau sudah jelas bahawa barakah itu dari Allah, maka meminta kepada selain Allah adalah perbuatan syirik seperti meminta rezeki, mendatangkan manfaat serta menolak mudharat kepada selain Allah. Tidak diragukan lagi bahawa barakah itu termasuk kebaikan, sedang kebaikan itu semuanya dari Allah seperti sabda Rasululah s.a.w:
“Dan kebaikan itu semuanya di tangan-Mu.” (Hadith Riwayat Muslim dengan syarah An Nawawi 6/57)

2. Sesuatu yang digunakan untuk bertabaruk seperti benda-benda, ucapan, ataupun perbuatan yang telah jelas ketetapannya dalam syariat, kedudukannya hanya sebagai sebab, bukan yang mendatangkan barakah. Contohnya, ubat-ubatan hanya sebagai sebab untuk sembuh dari penyakit, bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Oleh kerana itu kita hanya mengharapkan kesembuhan kepada Allah. Malahan, kadangkala ubat tersebut tidak bermanfaat melainkan dengan izin Allah.

Penyandaran barakah kepadanya termasuk penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Sebagaimana ucapan Aisyah r.ha. tentang Juwairiah bintul Harits r.ha.:
“Aku tidak mengetahui seorang perempuan yang lebih banyak barakahnya daripada dia di kalangan kaumnya.” (Hadith Riwayat Ahmad, Musnad 6/277)

Ertinya dialah sebagai sebab datangnya barakah dan bukan dia pemberi barakah.3. Mencari barakah harus melalui sebab-sebab yang diperintahkan oleh syariat. Yang menentukan ada atau tidaknya barakah pada sesuatu hanyalah dalil syar’i. Kerana perkara agama mestilah berasaskan dalil, berbeza dengan perkara dunia yang dapat diketahui dengan akal melalui pengalaman dan bukti.

4. Bertabaruk dapat dilakukan dengan perkara yang dapat dicapai dengan deria seperti ilmu, doa, dan lain-lain. Seseorang mendapatkan kebaikan yang banyak dengan barakah ilmunya yang dia amalkan dan dia ajarkan.Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahawa bertabaruk adalah mencari barakah dalam hal tambahan kebaikan dan pahala serta semua yang diperlukankan oleh seseorang hamba dalam urusan agama dan dunianya melalui sebab-sebab dan cara yang telah ditetapkan dalam syariat.

Tabaruk Yang Disyariatkan

A. Bertabaruk Dengan Ucapan Dan Perbuatan.

Banyak ucapan, perbuatan, serta keadaan yang diberkahi jika seorang hamba yang Muslim melakukannya untuk mencari kebaikan dan barakah melalui sebab tersebut dengan mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w. Dia akan mendapatkan kebaikan dan barakah itu sesuai dengan niat dan kesungguhannya, jika tidak ada penghalang syar’ie yang menghalanginya.

Di antara ucapan-ucapan yang mengandungi barakah adalah zikir kepada Allah dan membaca al-Qur’an. Tidak perlu dibuktikan lagi bagi seorang Muslim bahawa dengan zikir dan membaca al-Qur’an seorang hamba dapat memperoleh kebaikan serta barakah yang banyak. Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahih-nya dari Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

Sesungguhnya Allah memiliki para Malaikat yang biasa berkeliling di jalan mencari orang-orang yang berzikir. Jika mereka mendapatkan suatu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka pun saling memanggil: “Kemarilah pada apa yang kalian cari (hajat kalian).” Maka para Malaikat pun menaungi mereka dengan sayap mereka sampai ke langit dunia. Lalu Allah bertanya kepada para Malaikat itu, sedangkan Allah Maha Tahu: “Apa yang diucapkan para hamba-Ku?” Para Malaikat menjawab: “Mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan memuji Engkau.” Allah bertanya: “Apakah mereka melihat Aku?” Para Malaikat tersebut menjawab: “Tidak, demi Allah, mereka tidak melihat Engkau.” Allah bertanya lagi: “Bagaimana sekiranya jika mereka melihat Aku?” Para Malaikat menjawab: “Sekiranya mereka melihat Engkau, niscaya mereka tambah bersemangat beribadah kepada-Mu dan lebih banyak memuji serta bertasbih kepada-Mu.” Allah bertanya: “Apa yang mereka minta?” Para Malaikat menjawab : “Mereka minta Syurga kepada-Mu.” Allah bertanya: “Apakah mereka pernah melihat Syurga?” Para Malaikat menjawab: “Sekiranya mereka pernah melihatnya, niscaya mereka lebih sangat ingin untuk mendapatkannya dan lebih bersungguh-sungguh memintanya serta sangat besar keinginan padanya.” Allah bertanya: “Dari apa mereka minta perlindungan?” Para Malaikat menjawab: “Dari neraka.” Allah bertanya: “Apakah mereka pernah melihatnya?” Para Malaikat menjawab: “Tidak, demi Allah, mereka belum pernah melihatnya.” Allah bertanya: “Bagaimana kalau mereka melihatnya?” Para Malaikat menjawab: “Seandainya mereka melihatnya, niscaya mereka tambah menjauh dan takut darinya.” Allah berfirman: “Aku persaksikan kepada kalian bahawa Aku telah mengampuni mereka.” Seorang di antara Malaikat berkata: “Di antara mereka ada si Fulan yang tidak termasuk dari mereka (orang-orang yang berzikir), dia hanya datang kerana ada keperluan.” Allah berfirman : “Tidak akan celaka orang yang duduk semajlis dengan mereka (majlis zikir).” (Hadith Riwayat Bukhari)

Dari hadits ini diketahui betapa agung barakah zikir tersebut. Ia mengandungi pengampunan dosa-dosa dan jaminan masuk Syurga. Bukan hanya bagi orang-orang yang berzikir saja, tetapi juga mencakupi orang yang duduk bersama mereka. Sedangkan membaca al-Qur’an termasuk jenis zikir yang paling agung. Di dalamnya terdapat barakah dunia dan akhirat yang tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah ‘azza wa jalla. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Bacalah al-Qur’an kerana sesungguhnya dia akan datang di akhirat nanti memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya.” (Hadith Riwayat Muslim)

Di samping ucapan-ucapan, ada pula perbuatan yang mengandungi barakah jika seorang Muslim beriltizam dengannya dalam rangka ber-ittiba’ (mengikuti) Rasulullah s.a.w. Dia akan mendapat barakah yang agung dengan izin Allah. Antaranya Thalabul ‘Ilmi (menuntut ilmu) serta mengajarkannya dan juga solat berjemaah. Demikian pula berperang di medan perang untuk meraih keutamaan mati syahid di jalan Allah. Hal ini merupakan amal yang mengandung barakah yang tidak ada yang lebih agung daripadanya kecuali barakah iman dan barakah kenabian dan kerasulan. Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Orang yang mati syahid memiliki enam keutamaan di sisi Allah iaitu: Dia diampuni pada awal penyerangannya, diperlihatkan tempat duduknya di Syurga, dilindungi dari azab kubur, merasa aman dari ketakutan yang dahsyat, diletakkan di atas kepalanya mahkota kehormatan yang permatanya lebih baik daripada dunia berserta isinya, dinikahkan dengan tujuh puluh dua bidadari dan (diberi izin) memberi syafaat kepada tujuh puluh orang dari keluarganya.” (Hadith Riwayat Tirmidzi dari Miqdam bin Ma’dikarib, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih At Tirmidzi 2/132)

Di samping ucapan dan perbuatan, keadaan-keadaan yang diberkati seperti:

Makan bersama dan dimulai dari yang paling hampir, serta menjilat jari (setelah makan), dan makan secukupnya. Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Berkumpullah kamu semua menikmati makanan dan sebutlah nama Allah, kalian akan diberkati padanya.” (Hadith Riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah, dihasankan oleh al-Albani dalam Shahih Abi Dawud)

Juga baginda bersabda:
“Barakah itu akan turun di tengah-tengah makanan, maka makanlah dari pinggir dan jangan dari tengah.” (Hadith Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Shahih Abu Dawud)

Semua ucapan atau perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kemudian dilakukan seorang hamba dengan ikhlas dan mutaba’ah (mengikuti Sunnah), maka akan menjadi penyebab turunnya barakah.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home